Právne upozornenia

Právne upozornenie

Vstupom na stránku a do portálu vytvorenom spoločnosťou creoneo súhlasí návštevník s podmienkami ich využívania. Informácie na tejto internetovej stránke a portáli sa poskytujú na "AS IS" základe len pre informačné a edukačné účely.Uvedené informácie môžu byť bez upozornenia zmenené alebo aktualizované.Spoločnosť creoneo neposkytuje záruku, zvláštnu alebo rozumejúcu sa samo sebou a nepreberá zodpovednosť v súvislosti s využitím tejto webovej stránky a portálu. Spoločnosť creoneo nie je zodpovedná za žiadne priame, nepriame, vedľajšie, následné alebo trestné poškodenia, ktoré vzniknú z prístupu k používaniu tejto webovej stránky, vrátane, ale neobmedziac sa na ľubovoľné víry, ktoré môžu nakaziť počítačové zariadenie.

Ochrana osobných údajov

Pokiaľ nie sú osobne identifikovateľné informácie poskytnuté dobrovoľne, tak jedinými informáciami, ktoré spoločnosť creoneo získa od návštevníkov tejto webovej stránky, je dátum a čas návštevy, navštívené stránky, názov poskytovateľa internetových služieb návštevníka a webová stránka týkajúca sa návštevníka.Tieto údaje sú používané výlučne na vyhodnotenie návštevnosti internetovej stránky, na generovanie štatistiky a na zlepšenie služieb a informácií, ktoré webová stránka poskytuje a návštevník svojím vstupom na stránku výslovne súhlasí s ich spracovaním. Osobne identifikovateľné informácie, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne, sa používajú iba na splnenie požiadaviek návštevníka alebo pre účely, ktoré sú uvedené na stránke, kde je táto informácia požadovaná.Spoločnosť creoneo sa zaväzuje, že takto získané informácie neposkytne a nesprístupní tretím subjektom okrem prípadov a subjektov určených zákonmi Slovenskej republiky.

Ochranná známka a autorské právo

Názov creoneo, jeho tvar a farba sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti creoneo. Ochranná známka, značky k identifikácii firmy a logá [ďalej len ochranná známka], ktoré sú zobrazené na stránke sú vlastníctvom spoločnosti creoneo. Rovnako je autorským právom a inými právami na ochranu duševného vlastníctva chránený obsah stránky - fotografie, texty, programové komponenty a dokumenty, ktoré nesmú byť či už v celku alebo z časti reprodukované ani nijak inak použité bez výslovného a písomného súhlasu spoločnosti creoneo.

copyright © 2019 creoneo


Priestor na vašu príležitosť.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.