Plánované aktivity projektu

Vytvorenie multifunkčného e-learningového portálu
Účastníci sa prostredníctvom e-learning portálu budú zúčastňovať jazykového vzdelávania, budú mať prístup k vzdelávacím materiálom, publikáciám a odborným informáciám.
Portál poskytne možnosť pre spoluprácu MVO a subjektov  samospráv a verejnej správy, možnosť spoločným úsilím dosiahnuť, aby sa odborné vzdelávanie stalo integrálnou súčasťou v dobrovoľníctve. Cieľom je spustenie implementácie úplne nových foriem dobrovoľníckeho vzdelávania. Ambíciou portálu do budúcnosti je vytvorenie regionálnej, možno aj celoslovenskej siete dobrovoľníctva, a poskytovanie veľkého spektra informácií a akcií z tejto sféry.  Účelom realizácie multifunkčného e-learningového portálu je zvýšenie záujmu o dobrovoľníctvo u sekundárnej cieľovej skupiny.
Pre organizáciu znamená aktívnu prácu s verejnosťou. Tá sa bude môcť cez e-learning portál dozvedieť o činnosti Centra dobrovoľníctva, o jeho projektoch, pripravovaných vzdelávacích aktivitách a akciách.

Školenie „Manažment dobrovoľníkov“
Kurz je zameraný na získanie zručností v procesoch rozhodovania, plánovania, organizovania, vedenia ľudí a personálneho manažmentu, a taktiež na špecifiká dobrovoľníctva ako sú emotivita, motivácia a dlhodobá udržateľnosť. Predstavuje sociálno-psychologický výcvik vo verbálnej komunikácii, riešení konfliktov, asertivite. Školenie je naplánované v rozsahu 32 hodín a zúčastní sa ho 30 osôb.

Školenie „Anglický jazyk – začiatočník“
Cieľom aktivity je štúdium anglického jazyka pre frekventantov začiatočníkov s orientáciou na gramatiku a slovnú zásobu so zámerom zvýšiť ich jazykové znalosti a gramotnosť. Školenie je plánované v rozsahu 40 hodín. Zúčastní sa ho 15 osôb.

Školenie „Anglický jazyk – pokročilý“
Cieľom aktivity je štúdium anglického jazyka pre frekventantov s orientáciou na nadstavbovú gramatiku a slovnú zásobu so zámerom zvýšiť ich jazykové znalosti a gramotnosť. Školenie je plánované v rozsahu 40 hodín. Zúčastní sa ho 15 osôb.

Školenie „Anglický jazyk – konverzácia“
Cieľom aktivity je štúdium anglického jazyka pre frekventantov s orientáciou na nadstavbovú gramatiku a slovnú zásobu, schopných aktívnej komunikácie v cudzom jazyku so zámerom zvýšiť ich jazykové znalosti a gramotnosť. Školenie je plánované v rozsahu 40 hodín. Zúčastní sa ho 15 osôb.

Školenie „Nemecký jazyk – začiatočník“
Cieľom aktivity je štúdium nemeckého jazyka pre frekventantov začiatočníkov s orientáciou na gramatiku a slovnú zásobu so zámerom zvýšiť ich jazykové znalosti a gramotnosť. Školenie je plánované v rozsahu 40 hodín. Zúčastní sa ho 15 osôb.

Školenie „Nemecký jazyk – pokročilý“
Cieľom aktivity je štúdium nemeckého jazyka pre frekventantov s orientáciou na gramatiku a slovnú zásobu so zámerom zvýšiť ich jazykové znalosti a gramotnosť. Školenie je plánované v rozsahu 40 hodín. Zúčastní sa ho 15 osôb.

Školenie „Nemecký jazyk – konverzácia“
Cieľom aktivity je štúdium nemeckého jazyka pre frekventantov s orientáciou na nadstavbovú gramatiku a slovnú zásobu, schopných aktívnej komunikácie v cudzom jazyku. Školenie je plánované v rozsahu 40 hodín. Zúčastní sa ho 15 osôb.

Školenie „Komunikačné zručnosti“
Cieľom aktivity je rozvoj komunikačných zručností účastníkov vo verbálnej a neverbálnej komunikácií, ako reagovať na pozitívne a negatívne postoje, počúvanie a načúvanie, kladenie otázok, nácvik prijímania a dávania spätnej väzby. Školenie je plánované v rozsahu 8 hodín. Zúčastní sa ho 30 osôb.

Školenie „Zvládanie stresu“
Cieľom aktivity je naučiť účastníkov efektívne zlepšovať pracovné vzťahy, a zároveň identifikovať a korigovať svoje reakcie v stresových situáciách a rozvinúť schopnosti potrebné k zvládaniu stresu. Súčasťou aktivity budú aj praktické ukážky a prípadové štúdie. Školenie je plánované v rozsahu 8 hodín. Zúčastní sa ho 30 osôb.

Školenie „Riešenie konfliktov“
Cieľom aktivity je naučiť účastníkov efektívne riešiť problémy a konflikty vznikajúce medzi pracovníkmi, či už na pracovisku alebo mimo neho. Súčasťou aktivity budú aj praktické ukážky a prípadové štúdie. Školenie je plánované v rozsahu 8 hodín. Zúčastní sa ho 30 osôb.

Školenie „Prezentačné zručnosti“
Cieľom aktivity je naučiť účastníkov adekvátne vystupovať na verejnosti, zlepšiť sa v okruhu rétoriky, prípravy na vystúpenie na verejnosti. V rámci aktivity sa naučia ako čeliť nepriaznivým vplyvom počas vystúpenia, ako využívať verbálne a hlasové aspekty pred vystúpením, počas vystúpenia a po vystúpení na verejnosti a budú sa venovať aj psychológii prejavu. Školenie je plánované v rozsahu 8 hodín. Zúčastní sa ho 30 osôb.

Školenie „Psychológia dobrovoľníka“
Cieľom aktivity je priblížiť účastníkom problematiku psychológie dobrovoľníka z pohľadu vývinovej psychológie, všeobecnej psychológie a psychológie učenia. Školenie je plánované v rozsahu 8 hodín. Zúčastní sa ho 30 osôb.

Školenie „Multikultúrne zručnosti“
Cieľom aktivity je poskytnúť účastníkom vedomosti v oblastiach zvykov, tradícií, jedinečnosti krajín. Oboznámiť ich so základnými pravidlami verbálnej, neverbálnej komunikácii, stolovania, telefonovania, korešpondencie, pracovnej morálky v daných krajinách v rámci výchovno–vzdelávacieho procesu. Školenie je plánované v rozsahu 8 hodín. Zúčastní sa ho 30 osôb.

Školenie „Projektový manažment“
Cieľom aktivity je oboznámiť účastníkov so základnými zásadami projektového manažmentu, z cyklom projektového manažmentu, jeho časťami, logistikou, metódami, princípmi. Účastníci si osvoja základné pojmy ako napríklad čo je projekt, implementácia, evaluácia, monitoring, finančný manažment, riadenie a administrácia projektu atď. Školenie je plánované v rozsahu 8 hodín. Zúčastní sa ho 30 osôb.

Školenie „Manažment času“
Cieľom aktivity je zvýšenie schopnosti účastníkov efektívne využiť čas, identifikovať ciele, stanoviť priority a vytvoriť celkový plán manažmentu času na základe identifikácie a analýzy najčastejších problémov súvisiacich s využívaním pracovného času – časovej tiesni a stresu. Školenie je plánované v rozsahu 8 hodín. Zúčastní sa ho 30 osôb.

Školenie „Motivácia“
Cieľom aktivity je praktické osvojenie a rozvoj techník manažérskych zručností motivácie pomocou motivačného programu a vybudovanie efektívneho motivačného prostredia so zameraním na kvalitu práce a vyučovacieho procesu. Účastníci získajú praktické návody na budovanie interpersonálnych vzťahov založených na moderných metódach motivácie. Školenie je plánované v rozsahu 8 hodín. Zúčastní sa ho 30 osôb.

Školenie „Teambuilding“
Cieľom aktivity je budovanie a rozvíjanie vzťahov na pracovisku a následne efektivity práce a výkonnosti pomocou zvýšenia povedomia účastníkov, že sú členmi kolektívu, ktorý pracuje pre jeden spoločne definovaný cieľ. Školenie je plánované v rozsahu 8 hodín. Zúčastní sa ho 30 osôb.

Školenie „Základy IKT“
Cieľom aktivity je oboznámiť účastníkov so základnými pojmami IKT, možnosťami, funkciami a spôsobmi používania IKT. Rozsah kurzu je 16 hodín. Zúčastní sa ho 20 osôb.

Školenie „Práca s počítačom a správa súborov“
Cieľom aktivity je naučiť účastníkov základy práce s počítačom a textovými dokumentmi, ako spravovať počítač a súbory. Rozsah kurzu je 8 hodín. Zúčastní sa ho 20 osôb.

Školenie „Textový editor“
Cieľom aktivity je naučiť účastníkov pracovať s textovým editorom. Rozsah kurzu je 8 hodín. Zúčastní sa ho 20 osôb.

Školenie „Tabuľkový kalkulátor“
Cieľom aktivity je naučiť účastníkov pracovať s tabuľkovým kalkulátorom. Rozsah kurzu je 16 hodín. Zúčastní sa ho 20 osôb.

Školenie „Databázy“
Cieľom aktivity je naučiť účastníkov pracovať s databázami. Rozsah kurzu je 8 hodín. Zúčastní sa ho 20 osôb.

Školenie „Elektronická prezentácia“
Cieľom aktivity je naučiť účastníkov pracovať s funkciami podporujúcimi tvorbu elektronickej prezentácie. Rozsah kurzu je 8 hodín. Zúčastní sa ho 20 osôb.

Školenie „Práca s internetom“
Cieľom aktivity je naučiť účastníkov pracovať s internetom. Oboznámiť ich so všetkými funkciami a možnosťami využitia internetu, pracovať s internetovými prehliadačmi a vyhľadávačmi. Rozsah kurzu je 16 hodín. Zúčastní sa ho 20 osôb.

Školenie „Správa kontaktov a úloh“
Cieľom aktivity je naučiť účastníkov spravovať kontakty a úlohy v PC. Rozsah kurzu je 16 hodín. Zúčastní sa ho 20 osôb.

Školenie „Informačná bezpečnosť“
Cieľom aktivity je naučiť účastníkov pracovať s internetom a s PC bezpečne. Účastníci sa naučia ako ochrániť počítač pred infikovaním rôznymi internetovými vírusmi, ako predísť unikaniu dát z PC atď. Rozsah kurzu je 16 hodín. Zúčastní sa ho 20 osôb.

Školenie „Cms  e-learning“
Cieľom aktivity je naučiť účastníkov pracovať s funkciou cms e-lerning. Rozsah kurzu je 16 hodín. Zúčastní sa ho 20 osôb.

Záverečná konferencia
Záverečná konferencia bude realizovaná dodávateľsky,  bude poslednou aktivitou projektu a zároveň jeho oficiálnym ukončením. Na záverečnej konferencii sa zhodnotí realizácia priebehu projektu, jednotlivých aktivít, dosiahnutie cieľov ako aj výsledky práce primárnej cieľovej skupiny projektu.

Priestor na vašu príležitosť.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.