Harmonogram realizácie kurzov na september - október 2011

Aktivita 3 – Komunikačné a prezentačné zručnosti; počet účastníkov: 30; časový harmonogram: 09/2011 – 10/2011

 

02.09.2011 / 08:30 – 17:00 Školenie „Komunikačné zručnosti“

Cieľom aktivity je rozvoj komunikačných zručností účastníkov vo verbálnej a neverbálnej komunikácií, ako reagovať na pozitívne a negatívne postoje, počúvanie a načúvanie, kladenie otázok, nácvik prijímania a dávania spätnej väzby. Školenie je plánované v rozsahu 8 hodín.

 

03.09.2011 / 08:30 – 17:00 Školenie „Zvládanie stresu“

Cieľom aktivity je naučiť účastníkov efektívne zlepšovať pracovné vzťahy, a zároveň identifikovať a korigovať svoje reakcie v stresových situáciách a rozvinúť schopnosti potrebné k zvládaniu stresu. Súčasťou aktivity budú aj praktické ukážky a prípadové štúdie. Školenie je plánované v rozsahu 8 hodín.

 

09.09.2011 / 08:30 – 17:00 Školenie „Riešenie konfliktov“

Cieľom aktivity je naučiť účastníkov efektívne riešiť problémy a konflikty vznikajúce medzi pracovníkmi, či už na pracovisku alebo mimo neho. Súčasťou aktivity budú aj praktické ukážky a prípadové štúdie. Školenie je plánované v rozsahu 8 hodín.

 

10.09.2011 / 08:30 – 17:00 Školenie „Prezentačné zručnosti“

Cieľom aktivity je naučiť účastníkov adekvátne vystupovať na verejnosti, zlepšiť sa v okruhu rétoriky, prípravy na vystúpenie na verejnosti. V rámci aktivity sa účastníci naučia ako čeliť nepriaznivým vplyvom počas vystúpenia, ako využívať verbálne a hlasové aspekty pred vystúpením, počas vystúpenia a po vystúpení na verejnosti a budú sa venovať aj psychológii prejavu. Školenie je plánované v rozsahu 8 hodín.

 

16.09.2011 / 08:30 – 17:00 Školenie „Psychológia dobrovoľníka“

Cieľom aktivity je priblížiť účastníkom problematiku psychológie dobrovoľníka z pohľadu vývinovej psychológie, všeobecnej psychológie a psychológie učenia. Školenie je plánované v rozsahu 8 hodín.

 

17.09.2011 / 08:30 – 17:00 Školenie „Multikultúrne zručnosti“

Cieľom aktivity je poskytnúť účastníkom vedomosti v oblastiach zvykov, tradícií, jedinečnosti krajín. Oboznámiť ich so základnými pravidlami verbálnej, neverbálnej komunikácie, stolovania, telefonovania, korešpondencie, pracovnej morálky v daných krajinách v rámci výchovno–vzdelávacieho procesu. Školenie je plánované v rozsahu 8 hodín.

 

14.10.2011 / 08:30 – 17:00 Školenie „Projektový manažment“

Cieľom aktivity je oboznámiť účastníkov so základnými zásadami projektového manažmentu, z cyklom projektového manažmentu, jeho časťami, logistikou, metódami, princípmi. Účastníci si osvoja základné pojmy ako napríklad čo je projekt, implementácia, evaluácia, monitoring, finančný manažment, riadenie a administrácia projektu atď. Školenie je plánované v rozsahu 8 hodín.

 

15.10.2011 / 08:30 – 17:00 Školenie „Manažment času“

Cieľom aktivity je zvýšenie schopnosti účastníkov efektívne využiť čas, identifikovať ciele, stanoviť priority a vytvoriť celkový plán manažmentu času na základe identifikácie a analýzy najčastejších problémov súvisiacich s využívaním pracovného času – časovej tiesni a stresu. Školenie je plánované v rozsahu 8 hodín.

 

28.10.2011 / 08:30 – 17:00 Školenie „Motivácia“

Cieľom aktivity je praktické osvojenie a rozvoj techník manažérskych zručností motivácie pomocou motivačného programu a vybudovanie efektívneho motivačného prostredia so zameraním na kvalitu práce a vyučovacieho procesu. Účastníci získajú praktické návody na budovanie interpersonálnych vzťahov založených na moderných metódach motivácie. Školenie je plánované v rozsahu 8 hodín.

 

29.10.2011 / 08:30 – 17:00 Školenie „Teambuilding“

Cieľom aktivity je budovanie a rozvíjanie vzťahov na pracovisku a následne efektivity práce a výkonnosti pomocou zvýšenia povedomia zamestnancov, že sú členmi kolektívu, ktorý pracuje pre jeden spoločne definovaný cieľ. Školenie je plánované v rozsahu 8 hodín.

Priestor na vašu príležitosť.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.