Spustenie vzdelávacieho projektu

Občianske združenie Centrum dobrovoľníctva začalo od septembra 2010 s realizáciou projektu s názvom Vzdelávanie a supervízia koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníckych programov, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Názov prijímateľa: Centrum dobrovoľníctva
Názov projektu: Vzdelávanie a supervízia koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníckych programov
Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie projektu: Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj
Časový rámec realizácie projektu: 09/2010 - 04/2012
Výška nenávratného finančného príspevku: 204 397,25 €
Cieľ projektu: Zvýšená profesionalizácia a kvalita ľudských zdrojov Centra dobrovoľníctva za účelom zlepšenia kvality a efektivity poskytovaných služieb.
Špecifický cieľ 1: Tvorba e-learningového portálu ako prostriedku na podporu e-learningového vzdelávania a na interaktívnu komunikáciu s klientelou
Špecifický cieľ 2: Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov prostredníctvom inovatívneho a odborného vzdelávania.
Cieľové skupiny:  zamestnankyňa Centra dobrovoľníctva a dobrovoľníci, s ktorými toto združenie pracuje
Kontaktné údaje prijímateľa: Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica,  tel.:  +421 905 143 480 cd@centrumdobrovolnictva.skwww.centrumdobrovolnictva.sk

Priestor na vašu príležitosť.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.